ALGEMENE VOORWAARDEN

Vakantieplezier.info

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden van Vakantieplezier.info

 Artikel 1. Algemeen

 1. Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Vakantieplezier.info.
 2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
 3. Onder eigenaar wordt verstaan Wim en Tineke Willemsen.
 4. Onder beheerder wordt verstaan Julianna Holló.
 5. Onder huursom wordt verstaan de kale huurprijs van de woning voor de te huren periode.
 6. Onder huurbedrag wordt verstaan de huursom verhoogd met de eindschoonmaakkosten, toeslag en reserveringskosten.
 7. Onder factuurbedrag wordt verstaan het huurbedrag verhoogd met een eventuele borgsom.

 Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Het reserveren van een vakantiewoning geschiedt uitsluitend via internet.
 2. De huurovereenkomst komt tot stand nadat Vakantieplezier.info een door de huurder via internet verzonden boekingsformulier heeft ontvangen, en die boeking per e-mail heeft bevestigd.
 3. Deze manier van reserveren is definitief en bindend. Dat wil zeggen dat bij een eventuele annulering door de huurder annuleringskosten verschuldigd zijn.

 Artikel 3. Betaling

 1. Binnen 28 dagen na de reserveringsdatum dient 30% van het totale huurbedrag op de bankrekening van Vakantieplezier.info te zijn bijgeschreven.
 2. De resterende 70% en de borgsom dienen uiterlijk 6 weken vóór de eerste huurdag op de bankrekening van Vakantieplezier.info te zijn bijgeschreven.
 3. Bij reservering tussen de 10 en 6 weken vóór de eerste huurdag dient het gehele factuurbedrag, uiterlijk 6 weken vóór de eerste huurdag op de bankrekening van Vakantieplezier.info te zijn bijgeschreven.
 4. Bij reservering minder dan 6 weken vóór de eerste huurdag dient het gehele factuurbedrag, direct na ontvangst van de boekingsbevestiging, te worden voldaan.
 5. Uitsluitend na overleg met, en bevestiging per e-mail door Vakantieplezier.info kan van punt 3.1 t/m 3.4 afgeweken worden.
 6. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt Vakantieplezier.info een herinneringsmail naar het door de huurder opgegeven e-mailadres. Bij het uitblijven van de betaling volgt een schriftelijke aanmaning om het verschuldigde bedrag, verhoogd met de door Vakantieplezier.info gemaakte kosten, te vergoeden. Wanneer het in de aanmaning vermelde bedrag binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning nog niet in het bezit is van Vakantieplezier.info, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd door de huurder en is Vakantieplezier.info gerechtigd annuleringskosten als omschreven in artikel 8 sub 2 van deze voorwaarden in rekening te brengen. Tevens kunnen de kosten van een incassobureau doorberekend worden aan de huurder.

 Artikel 4. Reserveringskosten en Borgsom

 1. Per boeking worden aan de huurder reserveringskosten in rekening gebracht. Deze reserveringskosten worden bij een eventuele annulering niet gerestitueerd.
 2. De borgsom dient, conform Artikel 3, aan Vakantieplezier.info te worden voldaan.
 3. Deze borgsom wordt uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder. Dit onder aftrek van de eventueel door de eigenaar, dan wel beheerder, gemaakte kosten wegens schade of vermissing, ontstaan tijdens de huurperiode van de huurder.

 Artikel 5. Schade

 1. Toegebrachte schade dient direct aan de beheerder te worden gemeld.
 2. Eventuele schade zal indien mogelijk op de borgsom worden ingehouden.
 3. Ingeval de schade meer bedraagt dan de borgsom, is de huurder verplicht dit binnen 10 werkdagen na opgave van het schadebedrag door Vakantieplezier.info te hebben voldaan aan Vakantieplezier.info.
 4. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de afhandeling bij zijn / haar verzekeringsmaatschappij.

 Artikel 6. Eindschoonmaak

 1. Arany Ház dient na afloop van het verblijf door de huurder  "bezemschoon" te worden opgeleverd.
 2. Serviesgoed met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden.
 3. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.
 4. De vloerkleden dienen gestofzuigd en grondig van haren van uw eventuele huisdier(en) ontdaan te worden.
 5. De beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande geen gehoor wordt gegeven.

 Artikel 7. Verplichtingen

 1. Vakantieplezier.info verplicht zich de gehuurde woning, onder de in het huurcontract opgenomen 'Algemene Voorwaarden', ter beschikking te stellen aan de huurder.
 2. Vakantieplezier.info draagt er zorg voor dat het gehuurde in goede staat en, voor zover mogelijk, voorzien van de ter plaatse gebruikelijke nutsvoorzieningen aan de huurder wordt overgedragen voor de duur van de geboekte en betaalde periode.
 3. De woning kan op de eerste dag van de huurperiode vanaf 16:00 uur betrokken worden en dient op de laatste dag van de huurperiode vóór 10:00 uur leeg en bezemschoon opgeleverd te zijn. Hier kan slechts van afgeweken worden na overleg met en akkoord van de beheerder.
 4. Huurder dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs alsmede van de benodigde bewijzen van inenting en/of vaccinatie voor eventuele meegenomen huisdieren.
 5. Huurder zal onder geen enkele voorwaarde de gehuurde woning met meer dan 8 personen bewonen, tenzij anders is overeengekomen met en schriftelijk vastgelegd door Vakantieplezier.info. Bij overschrijding van het overeengekomen aantal personen kan de huurovereenkomst als ontbonden worden beschouwd en kan de huurder de toegang tot de woning ontzegd worden. Alle rechten op restitutie van het gehele of gedeeltelijke factuurbedrag zullen hierdoor vervallen.
 6. Huurder verplicht zich tot het opgeven van het juiste aantal en bij naam genoemde personen en eventuele huisdieren dat gebruik gaat maken van het gehuurde, en het afdragen van de toeslag aan Vakantieplezier.info. Indien bij eventuele controle blijkt dat de gehuurde woning door meer dan het aantal opgegeven personen bewoond wordt, zal de huurder ter plekke alsnog de toeslag, evenals de eventuele extra heffingen en/of boetes, moeten voldoen. Voorts zullen de door Vakantieplezier.info te maken extra kosten op de huurder worden verhaald.
 7. Huurder dient toegang te verschaffen tot de woning en bijbehorende tuin aan allen die onderhouds-, reparatie- en/of vervangingswerkzaamheden komen uitvoeren. Ook meteropnemers en officiele instanties mag de toegang tot de woning niet geweigerd worden.

 Artikel 8. Annuleren

 1. Iedere annulering dient schriftelijk, per post of e-mail, aan Vakantieplezier.info kenbaar gemaakt te worden.
 2. Na bevestiging door Vakantieplezier.info is de annulering definitief.
 3. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 4. a. bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf  is een bedrag van 30% van de huursom verschuldigd.
  b. bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.
 5. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
 6. De reserveringskosten worden bij annulering niet gerestitueerd.

 Artikel 9. Opzegging of wijziging door Vakantieplezier.info

 1. Vakantieplezier.info kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:
 2. a. in geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onvoorziene verkoop van het vakantiehuis door de eigenaar e.d.
  b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Vakantieplezier.info aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Bij opzegging door Vakantieplezier.info zal terugstorting van het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of  wijziging zal niet door Vakantieplezier.info worden vergoed.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Vakantieplezier.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 2. a. diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de woning;
  b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijke uitval of storingen van welke aard dan ook, niet vooraf aangekondigde straatopbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
  c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Vakantieplezier.info afhankelijk is, nalatig blijven;
  d. kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.
 3. Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen Vakantieplezier.info noch de beheerder aansprakelijk gesteld worden.
 4. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 5. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.
 6. Bij het samenstellen van de informatie over de aangeboden woning is veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens. Desondanks kan Vakantieplezier.info de juistheid en volledigheid van de gegeven informatie niet garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen ontstaan ten gevolge van onjuistheden en/of onvolledigheden.

Artikel 11. Klachten

 1. Ondanks de inspanningen van Vakantieplezier.info kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u Vakantieplezier.info te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door Vakantieplezier.info aangeboden, bevrijdt Vakantieplezier.info van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
 2. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Vakantieplezier.info. Zij zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
 3. Op alle geschillen met Vakantieplezier.info is Nederlands recht van toepassing.